Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Een agenda vol is een eenmanszaak, gevestigd in Lichtenvoorde en staat  geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 828 105 59. Melanie Papen is de eigenaar.

Een Agenda Vol werkt met deze algemene voorwaarden en in sommige gevallen met een aanvullend  aanmeldformulier. Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ en ‘opdrachtnemer’, in de jij-, wij-, en ik-vorm te schrijven. Zijn bepalingen op onderdelen onduidelijk? Neem dan per mail contact met mij op via info@eenagendavol.nl

Artikel 1. Definities 

 1. Hieronder worden eerst begrippen toegelicht die in dit document worden gebruikt:
 2. Aanbieding: de rechtshandeling oftewel het aanbod, die na aanvaarding tot een overeenkomst leidt.
 3. Aanmeldformulier: het formulier dat wordt ingevuld waarna de overeenkomst tot stand komt.
 4. Annulering: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij gebruik kunt maken van jouw herroepingsrecht.
 6. Dag: kalenderdag.
 7. Diensten / Opdrachten: werkzaamheden waarvoor jij opdracht hebt gegeven en/of daaruit voortvloeien en direct verband houden met de opdracht in de ruimste zin van het woord.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Ik: de (natuurlijke) persoon achter Een agenda Vol, handelend als opdrachtnemer.
 10. Jij, de consument die handelt als natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met mij. Met “jij” kan ook worden bedoeld de ouder en verantwoordelijke voor de student die bij mij begeleiding krijgt.
 11. Locatie: de locatie van Een Agenda Vol of bij de leerling op locatie.
 12. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die ik ter beschikking stel, die jij kunt invullen als je gebruik wilt maken van jouw herroepingsrecht.
 13. Overeenkomst: de rechtsbetrekking tussen ons in de meest ruime zin van het woord (online/offline).
 14. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door mij georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (online);
 15. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat wij gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 16. Voorwaarden: deze onderhavige Algemene Voorwaarden.
 17. Website: www.eenagendavol.nl  

Artikel 2. Toepasselijkheid & wijziging algemene voorwaarden

 1. Mijn voorwaarden zijn van toepassing op al mijn aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en diensten op het gebied van onder meer, maar niet beperkt tot coaching, groepstrainingen, verkoop van eigen geschreven althans eigen gemaakte producten handleiding, werkboeken, agenda’s en planners.
 2. Jouw voorwaarden of die van anderen worden uitdrukkelijk uitgesloten. Op voorwaarden en/of bedingen die afwijken van deze voorwaarden kun je slechts een beroep doen na schriftelijk akkoord van mij.
 3. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in stand. De nietige bepaling of vernietigde bepaling wordt door mij vervangen, waarbij ik zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht neem.
 4. Als ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat zij niet van toepassing zouden zijn of dat ik het recht verlies om in toekomstige gevallen strikte naleving te verlangen.
 5. Bij uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst steeds bepalend.
 6. Ik heb het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd door mij worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ik zoveel mogelijk vooraf bespreken en geven jou het recht om onze overeenkomst op te zeggen.


Artikel 3. Kennismakingsgesprek

 1. Voor de overeenkomst voor dienstverlening tot stand komt, hebben wij een vrijblijvend en kosteloos kennismakings-gesprek waarin ik een aanbod mag doen.
 2. Het aanbod is vier weken geldig.
 3. Het aanbod vervalt als het niet tijdig wordt geaccepteerd. Daarna mag ik een nieuwe prijs hanteren.
 4. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van mijn aangeboden producten en/ of diensten.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden mij niet.
 6. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en diensten niet verhoogd, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Tenzij er producten zijn waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ik geen invloed op heb. 
 7. Afbeeldingen en specificatie gegevens zijn altijd indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding. Afbeeldingen zijn wél een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 8. Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nieuwe opdrachten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door jouw aanvaarding van mijn aanbieding of het retourneren van een ingevuld aanmeldformulier. Maar, ook als jouw gedraging zodanig is dat ik daaruit mocht afleiden dat de overeenkomst tussen ons tot stand is gekomen.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de producten en de mogelijkheid om een dienst uit te voeren.

Artikel 5. Kosten, prijs & betaling

 1. De door mij genoemde prijzen op mijn website, aanbiedingen en facturen zijn altijd genoemd in EURO, inclusief BTW en exclusief eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De door mij genoemde prijzen zijn altijd exclusief eventuele andere kosten zoals reiskosten, tenzij anders afgesproken. Die kosten maak ik vooraf bekend, waarna ik ze in rekening breng.
 3. Wij kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs afspreken. Als wij geen vaste prijs hebben afgesproken, stel ik het tarief vast op grond van mijn werkelijk bestede uren. Dat tarief bereken ik volgens mijn tarieven, die gelden in de periode waarin ik werkzaamheden verricht, tenzij anders afgesproken.
 4. De prijzen voor mijn diensten kunnen door mij altijd worden aangepast. Dit laat ik jou een maand van tevoren weten, waarna je de overeenkomst kunt opzeggen mocht je het niet met de prijsstijging eens zijn.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor gevolgen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en ik ben niet verplicht het product of de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 6. Betaling

 1. Ik mag altijd een (aan)betaling vragen voorafgaand aan mijn dienstverlening.
 2. Je hebt de plicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens bij mij te melden.
 3. Ik factureer iedere maand en achteraf. Voor zover niet anders is overeengekomen, betaal je het gefactureerde bedrag binnen 14 dagen na het ingaan van de wettelijke bedenktermijn van veertien dagen na ontvangst van de bestelling.
 4. Betalingstermijnen beschouw ik als fatale termijnen. Dat betekent dat als jij het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de termijn voldoet, jij automatisch in verzuim en in gebreke bent. 
 5. Ben je in verzuim, dan mag ik de wettelijke rente in rekening brengen, inclusief (buiten)gerechtelijke incassokosten en een eventuele schadevergoeding. Incassokosten bereken ik aan de hand van de WIK- en of BIK bepalingen.
 6. De gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al wijs jij zelf andere volgorde van toerekening aan.
 7. Als jij niet op tijd betaalt, mag ik mijn verplichtingen opschorten tot jij aan de betalingsverplichting hebt voldaan. 
 8. Bij liquidatie, faillissement, beslag of surseance aan jouw zijde, zijn mijn vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar. 
 9. Als jij medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst weigert, betaal je nog steeds de afgesproken prijs.

Artikel 7. Voortijdige intrekking & annulering

 1. Het staat je vrij om de opdracht aan mij kosteloos in te trekken althans te annuleren.
 2. Annulering van een gemaakte afspraak is mogelijk tot uiterlijk 10h00 (in de ochtend) op de dag van de les. Bij no-show of niet tijdige annulering, wordt het bedrag in rekening gebracht en/ of er is geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 8. Informatieverstrekking door jou

 1. Ik ontvang graag tijdig, in de gewenste vorm en op gewenste wijze alle informatie die voor mij relevant is.
 2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan mij ter beschikking gestelde gegevens.
 3. Stel jij de gewenste gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op of wordt er een deadline gemist, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor jouw rekening, nooit voor mijn rekening.

Artikel 9. Uitvoering overeenkomst 

 1. Ik voer de overeenkomst naar mijn beste inzicht en vermogen uit.
 2. De uitvoering gebeurt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord.
 3. Ik heb het recht om werkzaamheden eventueel te laten verrichten door derden.

Artikel 10. Duur overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of tenzij wij uitdrukkelijk én schriftelijk anders hebben afgesproken.
  1. Onbepaalde tijd betekent dat onze overeenkomst iedere maand wordt verlengd en eindigt door schriftelijke opzegging, met inachtneming van de opzegtermijn van een maand.
  1. Bepaalde tijd betekent dat onze overeenkomst eindigt door volbrenging of op het door ons overeengekomen tijdstip en dat de overeenkomst niet tussentijds opzegbaar is, tenzij anders afgesproken.

Artikel 11. Wijziging overeenkomst

 1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen wij op tijd en in onderling overleg de overeenkomst aan. Als wij een vast bedrag hebben afgesproken, laat ik jou weten in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.

Artikel 12. Ontbinding overeenkomst

 1. 1.     Jij mag de overeenkomst alleen ontbinden als ik toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van mijn verplichting. Tenzij de tekortkoming gezien de bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van mijn verplichting niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, kan ontbinding pas nadat ik in verzuim ben. 
 3. Ik heb het recht de overeenkomst met jou te ontbinden, als jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet op tijd nakomt, of als ik kennis heb genomen van omstandigheden die mij een goede grond geven om te vrezen dat jij jouw verplichtingen niet behoorlijk kunt nakomen. 

Artikel 13. Herroepingsrecht, uitsluiting & kosten

 1. Bij de aankoop van producten en de online afgenomen diensten, mag je de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door jou. En in het geval van diensten, het moment nadat je hebt betaald en tenzij het nog niet in uitvoering is.
 2. Tijdens de bedenktijd zul je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.
 3. Als je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zul je het product met alle toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren, in overeenstemming met de door mij verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Als je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht, ben je verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken. Je maakt dit kenbaar door het insturen van het modelformulier of door middel van een e-mail. Nadat je dit kenbaar hebt gemaakt, stuur je het product binnen 14 dagen retour.
 5. Jij zult bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van verzending.
 6. Als je na afloop van de termijn niet laat weten gebruik te willen maken van je herroepingsrecht, is de koop een feit.
 7. Uitsluiting van het herroepingsrecht mag voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ik geen invloed heb. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn al mijn gesealde en verzegelde producten, waaronder boeken. Is de seal althans de zegel verbroken, dan mag het product niet meer retour.
 8. Als jij gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor jouw rekening.
 9. Als je een bedrag betaald hebt, maak ik dit bedrag binnen 14 dagen na herroeping over, onder de voorwaarde dat het product ontvangen is door mij of als sluitend bewijs van terugzending overlegd kan worden.
 10. Terugbetaling gaat via dezelfde methode die door jou is gebruikt, tenzij je akkoord gaat met een andere methode.
 11. Bij beschadiging van het product ben jij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.

Artikel 14. Levering & uitvoering

 1. Ik neem de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan mij kenbaar hebt gemaakt.
 3. De geaccepteerde bestelling zal ik uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij jij akkoord ging met een langere termijn.
 4. Als de bezorging vertraging ondervindt of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst een bericht. Je hebt dan het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Je hebt dan geen recht op een schadevergoeding. Ik zal je het bedrag dat je hebt betaald uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kun je geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft jou geen recht op schadevergoeding.
 6. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal ik mij inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor mijn rekening.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij mij tot het moment van bezorging, tenzij anders is overeengekomen. Zodra het gekochte door jou in ontvangst is genomen, gaat het risico over naar jou.   
 8. Wees je er van bewust dat het eigendom pas overgaat naar jou, als de afgesproken prijs is betaald. Tot die tijd kan ik mij beroepen op mijn eigendomsvoorbehoud en het geleverde terugnemen.  

Artikel 15. Overmacht

 1. Van overmacht aan mijn zijde is sprake als ik word verhinderd om mijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot internetstoring, virusinfecties of hack, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, epidemieën en pandemieën, stakingen, diefstal, brand, ziekte van mij of mijn dierbaren, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden.
 2. Onder overmacht versta ik ook iedere gebeurtenis of omstandigheid waardoor nakoming door mij zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid tijdens het aangaan van de overeenkomst, dat nakoming in redelijkheid niet meer van mij kan worden verlangd. Dit geldt ook bij een niet-toerekenbare tekortkoming van derden waar ik van afhankelijk ben.
 3. Voor zolang de overmacht duurt, mag ik mijn verplichtingen uit de overeenkomst uitstellen. Als de periode langer duurt dan 60 dagen, mogen wij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Wij zijn dan niet verplicht om eventuele schade als gevolg van overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij door die overmacht voordeel genieten.
 4. Voor zover ik op het moment waarop de overmacht begon, gedeeltelijk mijn verplichtingen al ben nagekomen of die nog zou kunnen nakomen, mag ik eventueel dat gedeelte al declareren. Jij bent dan gehouden om die declaratie te voldoen alsof het een aparte overeenkomst zou zijn.

Artikel 16. Mijn aansprakelijkheid

 1. Wij zijn een overeenkomst met dienstverlenend karakter aangegaan. En hoewel ik mij tot het uiterste zal inspannen om een goed resultaat te behalen, houdt onze overeenkomst een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverplichting. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld als het resultaat niet voldoet aan jouw verwachtingen.
 2. Ik sta ervoor in dat de producten en diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het samengestelde les- materiaal en/of schade ontstaan tijdens de uitvoering. Schade veroorzaakt op mijn locatie zul je altijd vergoeden.
 4. Ik ben alleen aansprakelijk voor schade voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 5. Als ik aansprakelijk zou zijn voor schade, is het slechts voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. Dan ben ik slechts aansprakelijk voor het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Ik ben niet aansprakelijk voor bijvoorbeeld indirecte schade zoals gevolgschade of schade aan derden.
 7. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of op een flyer zijn indicatief en gelden bij benadering. Het is geen aanleiding tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van een verplichting.
 8. Recht op schadevergoeding vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 17. Klachten 

 1. Als jij een klacht hebt, dan vind ik dat heel vervelend en ik los dat graag direct met jou op. Daarom zul je een klacht over mijn werkzaamheden direct en uiterlijk binnen een maand na afronding van mijn werkzaamheden bij mij melden via info@eenagendavol.nl.
 2. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat ik adequaat kan reageren.
 3. Als een klacht gegrond is zal ik de werkzaamheden alsnog verrichten zoals afgesproken, tenzij dit voor jou aantoonbaar zinloos is geworden. In dat geval ben ik slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 16. 
 4. Klachten over de door mij uitgevoerde werkzaamheden schorten jouw betalingsverplichting niet op. Een klacht kan er niet toe leiden dat ik gehouden ben andere werkzaamheden te verrichten dan afgesproken. 

Artikel 18. Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders afgesproken, behoud ik alle intellectuele rechten op alle content, werkboeken, video’s, schema’s, e-mails, downloads, modules, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens, afbeeldingen, schetsen, etc…
 2. Die rechten mogen niet zonder mijn schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze dan voor het doel van onze overeenkomst worden gebruikt. Uiteraard mag je de werken voor strikt persoonlijk gebruik downloaden, opslaan en/of printen, tenzij schriftelijk overeengekomen.
 3. Jij mag geen sub licenties verlenen aan derden, ook niet voor overdracht van je eigen licentie, tenzij anders afgesproken.
 4. Elk gebruik van een werk van mij dat niet is afgesproken, beschouw ik als inbreuk op mijn intellectueel eigendom.
 5. Bij inbreuk waarschuw ik jou en vraag ik jou om de inbreuk te stoppen. Ik mag van jou een vergoeding eisen ter hoogte van tenminste driemaal de door mij  gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. 
 6. Daarnaast verbeur jij een bedrag ad 5% van de in lid 5 genoemde vergoeding voor elke dag dat de overtreding duurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft geen sprake te zijn van enige vorm van schade. Het verbeuren van de in dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan mijn overige rechten, waaronder mijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Geheimhouding

 1. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie diewij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen.Informatie geldt als vertrouwelijk als dit is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Persoonlijke informatie is altijd vertrouwelijk.
 2. Als een van ons op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezenderden te verstrekken en een van ons zich ter zake niet kan beroepen opeen wettelijk of erkend of recht van verschoning,dan is diegene niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstellingen mag dit niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 20. Naleving AVG

 1. Ik verwerk persoonsgegevens alleen in het kader van onze overeenkomst. Ik verwerk (persoons)gegevens niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst. De verwerking is passend bij de overeenkomst, tenzij ik op grond van de wet- of regelgeving verplicht ben anders te handelen.
 2. Hoe ik met (persoons)gegevens om ga is te lezen in mijn privacybeleid op mijn website www.eenagendavol.nl

Artikel 21. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 1. Op onze rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Alle geschillen die tussen ons mochten ontstaan zullen onderling en in goed overleg worden opgelost. 
 4. Alle geschillen die niet in onderling en goed overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.