Privacybeleid en cookieverklaring

Een agenda vol is gevestigd in Lichtenvoorde en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 828 105 59.

Mijn naam is Melanie Papen en ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van de (persoons)gegevens die u aan mij verstrekt in het kader van mijn dienstverlening, en zoals weergegeven in deze verklaring. Als u vragen heeft kunt u contact met mij opnemen via info@eenagendavol.nl.

Over deze verklaring

Deze verklaring beschrijft welke (persoons)gegevens over u en uw kind door mij worden verzameld, waar ik deze (persoons)gegevens voor gebruik en met wie en onder welke voorwaarden ik deze (persoons)gegevens eventueel met derden zou kunnen delen. Ook leg ik uit hoe ik (persoons)gegevens opsla, hoe ik (persoons)gegevens tegen misbruik bescherm en tot slot welke rechten u heeft met betrekking tot de aan mij verstrekte (persoons)gegevens. 

Geen verplichting tot delen van persoonsgegevens

Ik verwerk (persoons)gegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u de (persoons)gegevens zelf aan mij (hebt) verstrekt. U bent niet verplicht om (persoons)gegevens aan mij te verstrekken. Ik zal er ook alles aan doen om de verwerking van (persoons)gegevens zo veel mogelijk te beperken. Maar als dit redelijkerwijs niet van mij kan worden verlangd, kan uw weigering om (persoons)gegevens te verstrekken er mogelijk wel toe leiden dat de rechtsverhouding die u met mij hebt of die u krijgt met mij, niet kan voortduren of tot stand kan komen.

Gegevensverzameling

De (persoons)gegevens die ik (onder andere) verwerk:

 • Voor- en achternaam van u en uw kind;
 • Adresgegevens van u en uw kind;
 • Telefoonnummer van u en uw kind;
 • Geboortedatum van u en uw kind;
 • E-mailadres;
 • Financiële gegevens (eventueel via Mollie);
 • Gegevens die door uzelf worden verstrekt door het invullen van het contactformulier op mijn website, in correspondentie en/ of telefonisch;

(Persoons)gegevens minderjarigen

Ik begrijp hoe belangrijk het is de (online) privacy van uw kind te beschermen. Mijn website www.eenagendavol.nl is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zal ik het gebruik van mijn diensten door minderjarigen toestaan, als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Ik verzamel dan ook niet opzettelijk (persoons)gegevens van minderjarigen, maar slechts als u als ouder of voogd die actief aan mij heeft verstrekt. Ontdekt u dat er zonder toestemming (persoons)gegevens zijn verstrekt? Neem dan contact met mij op via info@eenagendavol.nl zodat ik de gegevens kan verwijderen.


De manier waarop ik (persoons)gegevens verzamel

Ik verzamel (persoons)gegevens als die door uzelf worden verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier op mijn website of als u op een andere manier contact met mij opneemt of als u een bestelling plaatst in mijn webshop.

Op welke gronden ik (persoons)gegevens verwerk

Ik verwerk (persoons)gegevens op basis van de toestemming die u mij geeft. Als ik (persoons)gegevens op basis van toestemming verwerk, kunt u die toestemming altijd weer intrekken.

Ik verwerk (persoons) gegevens op grond van noodzakelijkheid omdat u met mij een overeenkomst hebt gesloten.

Ik verwerk (persoons)gegevens op grond van een wettelijke plicht die op mij rust (i.e. fiscale verplichting). In sommige gevallen kan ik op grond van die verplichting worden gehouden tot het delen van (persoons)gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. Ik ben dan gedwongen (persoons)gegevens te delen, maar ik zal mij daartoe binnen de wettelijke mogelijkheden verzetten.

Ik gebruik (persoons)gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij u mij daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven toen ik dat aan u vroeg. Als u (persoons)gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op uw verzoek, op een later moment contact op te nemen, dan vraag ik uw expliciete toestemming. 

Ik verwerk (persoons)gegevens voor (één van) de volgende doeleinden:

 • Om uw betaling te kunnen afhandelen;
 • Om contact te kunnen opnemen als dit nodig is om mijn dienst uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten;

Gegevens die automatisch door mijn website worden verzameld, worden verwerkt voor de verbetering van mijn dienstverlening (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem). Dit zijn geen persoonsgegevens.

Ik verwerk uw (persoons)gegevens als u een reactie plaatst op een social media account van mij.

Een mooie review plaats ik graag op mijn website of social media. Ik vraag altijd om toestemming. Ik verwerk hiervoor uw naam en beoordeling. De review laat ik staan, tot u aangeeft de review te willen laten verwijderen.

Hoe lang ik (persoons)gegevens bewaar

(Persoons)gegevens worden uitsluitend door mij gebruikt voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven. Zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, is het wettelijk niet toegestaan ze nog langer te bewaren. Ik bewaar (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en alleen als de wet dat voorschrijft en pas na een eventuele verjaringstermijn. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

PersoonsgegevensTermijnReden
Voor- en achternaam7 jaar (Belastingwetgeving)Om gegevens terug te kunnen vinden
Adresgegevens7 jaar (Belastingwetgeving)Om gegevens terug te kunnen vinden
TelefoonnummerZolang de overeenkomst looptOm contact te  kunnen opnemen
MailadresZolang de overeenkomst looptOm contact te kunnen opnemen
MailberichtenMax. 2 jaar (op de mailserver)Om gegevens te kunnen terugvinden
Reactie op social mediaOnbepaalde tijdAls u reageert blijft de reactie staan zolang het bericht online staat. Dit is voor onbepaalde tijd, tenzij u beslist dat uw reactie wordt verwijderd. Alle gegevens worden dan gewist. Er wordt niets gedaan met reacties, die zie ik als enthousiaste betrokkenheid.
GeboortedatumZolang de overeenkomst looptOm de opdrachten niet alleen op niveau maar ook op leeftijd te kunnen afstemmen.
GeslachtZolang de overeenkomst looptOm de leerling juist te kunnen aanspreken.
Social media accountnaamOnbeperkt, tenzij u gegevens wistOm te reageren op uw reactie
Overige gegevens die u actief verstrektZolang de overeenkomst loopt Om gegevens terug te kunnen vinden

Delen van jouw (persoons)gegevens met derden

Ik ga uiterst zorgvuldig om met de (persoons)gegevens en informatie die ik van u ontvang, over u en/of uw kind en die ik voor het gebruik van mijn dienst heb verzameld. Ik stel (persoons)gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Ik verkoop (persoons)gegevens niet aan derden. Ik zal (persoons)gegevens uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke plicht, bijvoorbeeld fiscaal.

Met bedrijven die gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van (persoons)gegevens. Ik blijf altijd verantwoordelijk voor de verwerkingen die door derden worden uitgevoerd.

Doorgifte van gegevens aan landen buiten de EU is in principe niet aan de orde. Als dit toch noodzakelijk is, zal ik slechts gegevens doorgeven aan landen die een passend beschermingsniveau waarborgen(EU-US Privacy Shield).

Op mijn website www.eenagendavol.nl staan buttons van Instagram, Facebook, WhatsApp en mogelijke andere links naar websites van derden. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet deze privacyverklaring. Ik kan daarom niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met uw (persoons)gegevens omgaan.

(Persoons)gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ten aanzien van uw (persoons)gegevens heeft u altijd het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast mag u de eerder gegeven toestemming voor verwerking intrekken en heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens door mij.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens die ik van u heb, in een computerbestand naar u of een ander door u aangewezen organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van (persoons)gegevens, een verzoek tot intrekking van toestemming of een bezwaar op de verwerking van (persoons)gegevens kunt u mailen naar info@eenagendavol.nl. Ik reageer zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 21 kalenderdagen.

U heeft altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U vult dan het klachtenformulier in op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik jouw (persoons)gegevens beveilig

Ik neem de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus. Daarom heb ik passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van (persoons) gegevens tegen te gaan. Heeft u het idee dat uw (persoons)gegevens niet goed zijn beveiligd of zijn er aanwijzingen van misbruik? Mail dan naar info@eenagendavol.nl en ik reageer uiterlijk binnen 21 kalenderdagen op uw bericht.

Cookies

Ook gebruik ik cookies op mijn website www.eenagendavol.nl, namelijk functionele & social media related cookies.

Cookies zijn geen persoonsgegevens

Het plaatsen en gebruik van cookies is veilig: er kunnen geen persoonsgegevens uit worden herleid. Ik vind het van groot belang dat u weet welke cookies mijn website inzet en voor welke doeleinden die cookies worden gebruikt. Uw telefoonnummer of e-mailadres blijven via cookies voor mij altijd onbekend. Uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van mijn website worden door mij in de gaten houden en er wordt voor gezorgd dat ze gewaarborgd blijven.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek aan mijn website worden geplaatst, op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat (bijvoorbeeld telefoon, PC, laptop, tablet) waarmee u mijn website bekijkt. In deze tekstbestanden (cookies) wordt informatie opgeslagen. De cookies bevatten geen virussen en ze kunnen geen schade toebrengen aan het apparaat waarmee u mijn website bezoekt. Het werkt zo dat als u op een later moment weer op mijn website komt, uw informatie wordt herkent. De cookies registreren dat u mijn website opnieuw bekijkt.

Waarom plaats ik cookies

Ik plaats cookies om uw gebruiksgemak voor mijn website te vergroten en in verband met een commercieel belang. Door het plaatsen van cookies kan ik de structuur, de navigatie op de website en de inhoud van deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

 • Functionele cookies worden gebruikt om mijn website goed te laten functioneren. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website;
 • Social media related cookies worden gebruikt op mijn website omdat er op mijn website ook social media buttons staan (Instagram, Facebook & WhatsApp). Via deze buttons plaatsen zij cookies op uw apparaat.

Noodzakelijke cookies

De cookies worden ook gebruikt voor het opslaan van instellingen voor een optimale weergave van mijn website, het uitlezen van uw browserinstellingen om deze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven en het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site goed bereikbaar blijft.

Niet noodzakelijke cookies

Cookies die niet direct noodzakelijk zijn worden pas geplaatst nadat u toestemming hebt gegeven door het klikken op ‘akkoord’ in de cookiebar. Als u niet wilt dat mijn website cookies plaatst, kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst en als mogelijk altijd automatisch weigeren.

Wees uzelf er van bewust dat als u geen cookies wilt, niet kan worden gegarandeerd dat mijn website naar behoren werkt. Functies op de website kunnen minder goed werken of u ziet fouten op de website. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen of cookies kunt verwijderen verschilt per browser.

Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

Nieuwe ontwikkelingen & onvoorziene cookies

De teksten van mijn website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor mijn cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Het kan ook voorkomen dat via mijn websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan ikzelf niet altijd op de hoogte ben. Komt u onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in mijn overzicht? Laat het mij weten via info@eenagendavol.nl of u kunt rechtstreeks contact opnemen met de derde partij met de vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Geldigheid privacy-&cookieverklaring

Deze verklaring is van toepassing op het gebruik van de website en mijn daarop aansluitende dienstverlening.  Ik heb altijd het recht om mijn beleid te wijzigen. Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie van mijn beleid.

Als mijn nieuwe beleid gevolgen heeft voor de manier waarop ik de al verzamelde (persoons)gegevens verwerk, dan breng ik u daarvan per e-mail op de hoogte. En met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze versie van deze verklaring is 11 Oktober 2022.